Anslagstavlan för Vättlefjäll

Leder

Vättlefjälls vandringsleder är öppna året runt och en del är väl tillgängliga för personer med funktionkshinder och rullstol.

Rastplatser

Längs lederna finns en mängd rastplatser och vindskydd som kan utvecklas vidare.

Natur

Västkuststiftelsen, Göteborgs stad, Ale kommun, Länsstyrelsen och privata markägare har planering och skötselansvar för Vättlefjälls natur. Naturskyddsföreningen i Ale har årtionden av erfarenheter av arbete med naturvärden i Vättlefjäll

Pelle Dalberg Hemsida: ale.naturskyddsforeningen.se

pelledalberg42@gmail.com

Kanot

Vid Vättlefjälls många sjöar finns vackra vattenleder för så väl kanot som kajak. Kanotpoolen på Vättlefjäll har uthyrning. Tikitut community-based tourism erbjuder kajakupplevelser med ledare

www.tikitut.se

info@tikitut.se

Friluftsliv

Ideella och idrottsföreningar, bostadsbolag m.fl. driver en bred friluftsverksamhet på Vättlefjäll där man kan bli delaktig, få tips och information

www.tikitut.se

info@tikitut.se

Scouter

Göta Lejons Scoutkår har en fin anläggning vid Trollsjön. Rosa Huset i Lövgärdet bedriver också Scoutverksamhet.

Scouterna Lövgärdet Malin Olsson Hemsida: rosahuset.betlehemskyrkan.se

076-5043234 / malin@betlehemskyrkan.se

Orientering

Orienteringsklubben Alehof har en stor verksamhet på sin anläggning Dammekärr i Nödinge-Nol på Vättlefjäll. Göteborgs Orienteringsförbund brukar också Vättlefjäll för sina aktiviteter.

Naturturism

En del verksamheter erbjuder aktiviteter och paket för naturturism med naturguidningar, event, destinationer, matturism, äventur m.m. på och runt Vättlefjäll.

www.tikitut.se

info@tiktut.se

Övernattning

Det finns några ställen att övernatta på runt Vättlefjäll. Här är några bra kontakter.

Resturanger

På och kring Vättlefjäll finns flera fantastiska resturanger

Skog och Spis

Kulturhistoria

Vättlefjäll har en rik kulturhistoria med historiska lämningar sedan tidig medeltid med ruiner, kvarnar, ridleder, odlingar, utmarksbeten och historia kopplat till bruken längs Göta Älv.

Fiske

Det finns en aktiv fiskevårdsförening med koppling till Vättlefjäll

Skogsbruk

Det största skogsägarna på Vättelfjäll är Göteborgs stad och Ale kommun. Dessutom finns en lång rad privata skogsägare. Göteborgs stad bedriver hyggesfritt skogsbruk på sina arealer och i naturskyddsområdet.

Naturvård

Vättlefjäll är ett av Göteborgsregionens naturskyddsområden med en rad unika skyddade arter i lövskogar, våtmarker, gammla ängsmarker, myrar, mossar och ett rikt sjösystem. Naturvården sköts av Västkuststiftelsen och Göteborgs stad i samvekan med Länsstyrelsen. Ideella krafter har i årtionden haft en viktig roll för naturvården i området, t.ex. Naturskyddsförneningen, Scouterna, Orienteringsföreningarna, Friluftsfrämjandet m.fl.

Naturskyddsföreningen

Djurhållning

Det är privata markägare och arrendatorer som bedriver djurhållning med naturbete så väl i naturskyddsområdet som i övriga delar av fjället. De är dock få och det behövs betydligt mer av naturbete / utmarksbete på fjället för att hindra igenväxning och bidra till ökad biologisk mångfalld. Göteborgs stad och Västskuststiftelsen är viktiga parter i dialogen om att söka vägar för att öka antalet utmarksbetande djur på fjället.

Lokal livsmedelsproduktion

Sedan urminnestider har det hållits djur och odlats grönsaker och frukt på fjället. I dag finns en rad lokala livsmedelsproducenter av kött och grönt för försäljning runt Vättlefjäll och dessa satsar nu på ökad lokal produktion. Bland annat med stöd från den lokala utvecklingsgruppen Bergum Gunnilse utveckling och Göteborgs stad.

Fiske

Jakt

Arbetsgrupperna för samarbetet HV

Samarbetet hållbara Vättlefjäll mellan engagerade innevånare, föreningsliv, företag, kommuner och myndigheter bedrivs genom arbetsgrupper med olika inriktning. Fler kan bildas utifrån behov, engagemang, intresse och möjlighet för den som vill. Grupperna är självständiga och beslutar själva om sina mål, aktiviteter och initiativ för att skapa engagemang och lätthet att komma i gång med konstruktiva initiativ och genomföranden. Rådsgruppen är samordnande och stödjande för och mellan grupperna och består av personer aktiva i arbetsgrupperna.

1. Rådsgruppen - samordning

Rådsgruppen är samordnande och består av personer från de tematiska arbetsgrupperna 2 - 4 (fler om fler bildas)

2. Hållbar friluftsliv och folkhälsa

I gruppen samordnas insatser och initiativ för utveckling av ett hållbart friluftsliv och aktiviteter som öka kunskap och väcka intresse för Vättlefjäll. Under våren 2024 planeras t ex en gemensam städdag. Nedskräpningen är ett bekymmer då många naturovana besöker fjället, eller personer som dumpar skräp och sopor i naturenlängs med vägarna. Samlade insatser kan förändra detta.

3. Ledutveckling

I gruppen samordnas insatser och initiativ för utveckling av leder, friluftsliv, rastplatser, skyltning och information.

4. Natur och kultur

Natur- och kulturgruppen samordnar offentliga, ideella och privata insatser med skötsel, information och destinationer kopplat till kulturvården och Vättlefjälls rika kulturarv.

Medskapande

Det är flera andra aktöter som är akitva på och kring Vättlefjäll

Länsstyrelsen

Västkuststiftelsen

Västsverige.com

Göteborg

Arbetet med starten av samverkan Hållbara Vättlefjäll var finansierade av LEADER medel mellan oktober 2022 - mars 2024